Има три диагностични групи, обхванати от ERN CRANIO („работни направления“):

  • Краниосиностоза и други черепно-лицеви аномалии
  • Заешка устна/вълча паст и ородентални аномалии
  • Заболявания на ушите, носа и гърлото (УНГ)