Мрежата

ERN CRANIO е мрежа от мултидисциплинарни експерти в областта на здравеопазването от специализирани доставчици на здравни услуги в цяла Европа („членове на ERN CRANIO“). ERN CRANIO има 22 членуващи болници от 10 европейски страни. Членовете на ERN CRANIO трябва да отговарят на общи и специфични за мрежата критерии и да получат одобрение от националното здравно министерство.

Мрежата работи също с девет болници „свързани партньори“ в допълнение към пациентски организации/представители на пациенти.