Членове

ERN CRANIO има 22 членуващи болници от 10 европейски страни. Членовете на ERN CRANIO трябва да отговарят на общи и специфични за мрежата критерии и да получат одобрение от националното здравно министерство.