1. Διαχείριση

Αυτός ο τομέας εργασίας αφορά τη διαχείριση και τον συντονισμό του δικτύου και της δράσης του σε καθημερινή βάση.

  1. Διάδοση

Αυτός ο τομέας εργασίας αφορά την ενημέρωση σχετικά με τη δράση, τα αποτελέσματα και τις εκδηλώσεις του ERN CRANIO και την κατανομή των αναπτυγμένων από το ΕΔΑ πόρων σε επαγγελματίες της υγείας, ασθενείς και τις οικογένειες/τους φροντιστές τους στην Ευρώπη και πέρα από αυτή.

  1. Εκτίμηση

Αυτός ο τομέας εργασίας αφορά την παρακολούθηση των δράσεων και της απόδοσης του ERN CRANIO. Οι εργασίες ολοκληρώνονται σε ευθυγράμμιση με το πλαίσιο ελέγχου όλων των ΕΔΑ.

  1. Ηλεκτρονική υγεία

Αφορά την αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας Clinical Patient Management System (CPMS) από τους γιατρούς. Αφορά επίσης την ανάπτυξη ή/και αξιοποίηση ηλεκτρονικών πόρων και εργαλείων και την ανάπτυξη ενός μητρώου ασθενών του ERN CRANIO.

  1. Εκπαίδευση

Αυτός ο τομέας εργασίας αφορά τη δράση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και την παροχή εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού υλικού που προορίζεται για επαγγελματίες της υγείας, ασθενείς και οικογένειες/φροντιστές.

  1. Πρότυπα φροντίδας

Αυτός ο τομέας εργασίας αφορά δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη, αναθεώρηση και εφαρμογή προτύπων φροντίδας (συμπεριλαμβανομένων κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και δηλώσεων συναίνεσης).

  1. Μέτρηση αποτελεσμάτων 

Αυτός ο τομέας εργασίας αφορά την αξιοποίηση τυποποιημένων συνόλων αποτελεσμάτων για τυποποιημένη συλλογή δεδομένων.

Έχει επίσης συσταθεί «Επιστημονική επιτροπή» από το ERN CRANIO για τη διευκόλυνση της έρευνας με συμμετοχή πολλών κέντρων.

Επικοινωνήστε με τους διευθυντές έργου του ERN CRANIO για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του δικτύου.