Το δίκτυο

Το ERN CRANIO είναι ένα δίκτυο έμπειρων επαγγελματιών της υγείας από διάφορους τομείς και εξειδικευμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ανά την Ευρώπη (εφεξής «μέλη του ERN CRANIO»). Το ERN CRANIO αριθμεί 22 νοσοκομεία μέλη σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη του ERN CRANIO απαιτείται να πληρούν ένα γενικό κριτήριο που αφορά το δίκτυο και να λάβουν έγκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας τους.

Το δίκτυο συνεργάζεται επίσης με εννέα νοσοκομεία, με την ιδιότητα του «συνδεδεμένου εταίρου» πλέον των οργανώσεων/εκπροσώπων των ασθενών.