Μέλη

Το ERN CRANIO αριθμεί 22 νοσοκομεία μέλη σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη του ERN CRANIO απαιτείται να πληρούν ένα γενικό κριτήριο που αφορά το δίκτυο και να λάβουν έγκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας τους.