Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

Sahlgrenska University Hospital

Sweden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45,
Göteborg, Sweden