1. Riadenie

Táto oblasť práce sa týka každodenného riadenia a koordinácie siete a jej činností.

  1. Šírenie

Táto oblasť práce sa týka distribúcie informácií o aktivitách, výstupoch a podujatiach ERN CRANIO a zdrojov vyvinutých v ERN zdravotníckym pracovníkom, pacientom a ich rodinám/opatrovateľom v celej Európe i mimo nej.

  1. Vyhodnotenie

Táto oblasť práce sa týka praxe monitorovania aktivít a výkonu ERN CRANIO. Toto je dokončené v súlade s rámcom monitorovania celého ERN.

  1. e-zdravie

Toto sa týka klinického používania online platformy; Systému klinického riadenia pacienta (CPMS). Tiež sa týka vývoja a/alebo používania elektronických zdrojov a nástrojov a rozvoja registra pacientov ERN CRANIO.

  1. Školenia

Táto oblasť práce sa týka aktivít spojených s vývojom a poskytovaním školiacich a vzdelávacích materiálov zameraných na zdravotníckych pracovníkov, pacientov a rodiny/opatrovateľov.

  1. Štandardy starostlivosti

Táto oblasť práce sa týka aktivít spojených s vývojom, revíziou a implementáciou štandardov starostlivosti (vrátane klinických pokynov a vyhlásení o konsenze).

  1. Meranie výsledku 

Táto oblasť práce sa týka implementácie štandardizovaných súborov výsledkov pre štandardizovaný zber údajov.

Na uľahčenie výskumu vo viacerých centrách je zriadený aj „Vedecký výbor“ ERN CRANIO.

Bližšie informácie o sieťových aktivitách získate od projektových manažérov ERN CRANIO.